نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افراد

افراد


 

ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر شهرام رایگان

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر سعید شیبانی

 

 

تصویر khosravi

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر علیرضا بابایی

ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر شهرام رایگان

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر سعید شیبانی

 

 

تصویر khosravi

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر علیرضا بابایی