اطلاعیه

دسترسی به وبسایت مرکز از طریق وبسایت های دانشگاه و پردیس

دسترسی به وبسایت مرکز از طریق وبسایت های دانشگاه و پردیس


به اطلاع می رساند که لینک دسترسی به وبسایت مرکز در سه وبسایت "دانشگاه تهران"، "پردیس دانشکده های فنی" و "دانشکده مهندسی متالورژی و مواد" قرار گرفته است. همکاران محترم و پژوهشگران گرامی می توانند از طریق سایت های مذکور نیز به وبسایت مرکز دسترسی پیدا کنند.