اطلاعیه

مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته از میان دانشجویان مقطع دکتری و در قالب کار تخصصی دانشجویی همکار می پذیرد.

مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته از میان دانشجویان مقطع دکتری و در قالب کار تخصصی دانشجویی همکار می پذیرد.


مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته آماده انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها/موسسات/مراکز پژوهشی/شرکت ها جهت ارایه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در حوزه آنالیز مواد می باشد. متقاضیان می توانند درخواست خود را به آدرس amci@ut.ac.ir ارسال نمایند.