• تجهیزات نمونه سازی

مجموعه ای از تجهیزات نمونه سازی در موسسه فعال هستند. به کمک این تجهیزات فرایند ساخت نمونه های SEM و نیز TEM به طور کامل قابل انجام است.

برخی از تجهیزات نصب شده عبارتند از:

·         Automatic twin jet electropolisher with low temperature container

·         Ion milling system

·         Ultrasonic disk Cutter for milling, sawing, grinding and polishing

·         Dimpling Grinder