افراد

 

رئیس شورای سیاستگذاری 

دکتر ناصر سلطانی

 

رئیس موسسه

دکتر سیروس زمانی

 

 

معاون موسسه

دکتر حسن شیرازی