ماموریت

موسسه پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته با هدف تحقق وظایف و ماموریت های پژوهشی و فن آوری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و توسعه تعامل دانشگاه و جامعه تاسیس شده است. در این راستا، موسسه پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته ضمن ایجاد بستر مناسب برای توسعه و ارتقاء فعالیت های بین رشته ای، تقویت همکاری آموزشی و پژوهشی با متخصصین، پژوهشگران و موسسات داخلی و خارجی را از جمله اهداف خود قرار داده است.

از مهمترین ماموریت های موسسه:

ارایه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مرتبط با حوزه مشخصه یابی به پژوهشگران

ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی و محققین در داخل و خارج از کشور